Ho Ho Kerai Shyame Sundherai
slidebg3

Ho Ho Kerai Shyame Sundherai


Sundhro suwn sundhel gherai

Deveki Nandhano Yeche
Nandhe Goope Kumaraie
Shree Krishnaie Namu-Namah

Sundhro suwn sundhel gherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Sundhro suwn ha sundhel gherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Ho ho kerai Shyame Sundherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Sundhro suwn ha sundhel gherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Goopi praraan gookulie
Goopi praraan gookulie

Veri chaani pheiraan ner-mulie
Veri chaani pheiraan ner-mulie

Khailaow te mailaow amberai
Khailaow te mailaow amberai

Ho ho kerai Shyame Sundherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Khailaow te mailaow amberai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Jusudha veche-tuwn kya chi bhagiwaan
Jusudha veche-tuwn kya chi bhagiwaan

Tothaie yes yem zhe suntaan
Tothaie yes yem zhe suntaan

Balbadher te beye Krishene gun dherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Ho ho kerai Shyame Sundherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Balbadher te beye Krishene gun dherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Ho ho kerai Shyame Sundherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Sundhro suwn ha sundhel gherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Ho ho kerai Shyame Sundherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Atrey palang peraveuw
Atrey palang peraveuw

Paati karach ha vatheraveuw
Paati karach ha vatheraveuw

Anzeley dhashan mukh-ute ho jheraw
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Anzeley dhashan mukh-ute ho jheraw
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Sundhro suwn ha sundhel gherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Gale gale dhudh bu chawtho
Gale gale dhudh bu chawtho

Phale phale naabudh khyawtho
Phale phale naabudh khyawtho

Badhaam kundhe chundhe ho berai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Sundhro suwn ha sundhel gherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Aasan chukh ha Kailas koh
Aasan chukh ha Kailas koh

Baasan chukh ha yete rath te dhoh
Baasan chukh ha yete rath te dhoh

Lagyo haremukh ke ganga dherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Gale male khael kunewalei
Gale male khael kunewalei

Range range jyame jharkerai
Range range jyame jharkerai

Sheetal subhao Peetaam bharai
Ho ho kerai Shyame Sundherai

Sundhro suwn sundhel gherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai
Ho ho kerai Shyame Sundherai


Powered by Company Name Company Name