Paadhi Kamelan Tel Be Aaisey
slidebg3

Paadhi Kamelan Tel Be Aaisey


Ghyaane dhaata mukhshi dhaata chakh Jagat Maata che chekh
Hee Bhaveni ker mey vaeni, sedh mukhus dhim Saraswati
Hee Bhaveni ker mey vaeni, sedh mukhus dhim Saraswati

Paadhi Kamelan tel be aaisey karne chaeney asutati
Mookshi dhim bud var mey dheum barge saksha Bhagwati
Mookshi dhim bud var mey dheum barge saksha Bhagwati

Ghoum netrun khoone jaerey chus che-kun zaerey karaan
Baas pretekh, kaas kheri, aes che paapaw valemati
Baas pretekh, kaas kheri, aes che paapaw valemati

Lole bhaagus posh phele-met, vearey chaeney peur peur
Sherey laagey bhawe kosum, sholewun karey pati
Sherey laagey bhawe kosum, sholewun karey pati

Chaney aashaey yudh be aasey, naa wumedh nairy ne zanh
Ya me vur dhem mukhshe dhaamuk, ne te chesey praaraan yeti
Ya me vur dhem mukhshe dhaamuk, ne te chesey praaraan yeti

Kya wanew aes mundhe-chaimet, chendhe chatti soudha karaan
Kar dhya, vwun wuch mu ath-kun, sharme set ase ghale-meti
Kar dhya, vuwn wuch mu ath-kun, sharme set ase ghale-meti

Chen ghuwn vestar-nuk, taqat ane kus, kus wane
Che jaey jaey Shyam Sundhri, jame shubaan che chati
Che jaey jaey Shyam Sundhri, jame shubaan che chati

Chen ghun be chus vecharaan, pun umik kharaan be chus
Abe-sunuke var, dhuwn kuni kar, nate che aachur ket keti
Abe-sunuke var, dhuwn kuni kar, nate che aachur ket keti

Sarwe wyapek chekh choperi, aes che shaeri kya wuchew
Wyn che rus kus bozi zari, hawey mukh peth Parbati
Wyn che rus kus bozi zari, hawey mukh peth Parbati

Karme henus dharme henus, kartewun meinen me wuch
Daal seudh athe, karme lenis, prak-ramus chenis khatey
Daal seudh athe, karme lenis, prak-ramus chenis khatey

Veli zari buz bhaketan, roz Santosh Sarvedha
Chae che roshan, chus be toshan, che me bhakstam thuz ghati
Chae che roshan, chus be toshan, che me bhakstam thuz ghati

Paadhi Kamelan tel be aaisey karne chaeney asutati
Mookshi dhim bud var mey dheum barge saksha Bhagwati
Mookshi dhim bud var mey dheum barge saksha Bhagwati


Powered by Company Name Company Name